Обявяване на процедура за избор на изпълнител чрез публична покана

Публикувана на 26/05/2017 09:24


Обявяване на процедура за избор на изпълнител чрез публична покана

"Семков-2001" ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана за: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на CNC струг.


                                             

„Семков – 2001“ ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана със следния предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на CNC струг“

За реализирането на настоящата процедура се съблюдават разпоредбите на ПМС 160/01.07.2016г. и ЗУСЕСИФ и предвид размера на стойността на процедурата, ще се проведе избор с публична покана за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на CNC Струг” – 1 бр.

Обща стойност на процедурата: 238 303.02лв. без ДДС

Срок за подаване на оферти: 02/06/2017г.

Ще се приемат оферти до 00:00 часа на посочената крайна дата.

Условия при отваряне на офертите: 05/06/2017г. 

Час: 11:00ч.

Място: 3040 с. Бели Извор, общ. Враца, обл. Враца

Процедурата е публикувана и в Информационната система за управление и наблюдение на средставата от ЕС в България 2020 (ИСУН): https://eumis2020.government.bg/ , както и на единния информационен портал на структурните фондове на ЕС: https://www.eufunds.bg/


------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

 Проект № BG16RFOP002-2.001-0372-C01 „Технологична модернизация за повишаване на производствения капацитет и възможностите за експорт на „Семков-2001“ ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.