Прекратяване на процедура за избор на изпълнител чрез публична покана

Публикувана на 25/05/2017 09:24


Прекратяване на процедура за избор на изпълнител чрез публична покана

"Семков-2001" ЕООД прекратява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана за: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на CNC струг.


                                              


Семков – 2001 ЕООД прекратява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана за: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на CNC струг“


------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

 Проект № BG16RFOP002-2.001-0372-C01 „Технологична модернизация за повишаване на производствения капацитет и възможностите за експорт на „Семков-2001“ ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.