Проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие

Публикувана на 20/06/2016 00:15


Проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие

Дружеството стартира проект "Технологична модернизация за повишаване на производствения капацитет и възможностите за експорт на "Семков-2001" ЕООД."


                                           

Семков – 2001 ЕООД стартира проект за подобряване на производствения си капацитет

Проект „Технологична модернизация за повишаване на производствения капацитет и възможностите за експорт на „Семков-2001“ ЕООД“ се осъществява в рамките на договор № BG16RFOP002-2.001-0372-C01, процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, който стартира на 20.06.2016г. Срокът за изпълнение на договора е 12 месеца, като общата стойност на проектното предложение е 385 103.02лв., в това число 269 572.11лв. безвъзмездна финансова помощ.

Общата цел на проекта е да подобри и повиши производствения капацитет на Семков - 2001 ЕООД, както и да осигури устойчивото развитие на предприятието на пазара на метални изделия, без машини и оборудване. 

За да се гарантира постигането на общата цел, в проекта е заложено изпълнението на следните специфични цели:

1. оптимизация и автоматизация на производствения процес?

2. повишаване на качеството на крайната продукция и съкращаване на сроковете за изпълнение на поръчките?

3. създаване на техническа обезпеченост за стартиране на експортна дейност

Успешното изпълнени на проекта ще позволи на фирмата да инвестира в модернизация на производствените си мощности, чрез което ще се създаде необходимата техническа обезпеченост на фирмата, като това ще има пряк положителен ефект върху качеството на крайната продукция, по-висока прецизност, по-голям обем на производството, по-кратки срокове за изпълнение и възможност за по-пълно съобразяване с изискванията на клиентите. По този начин, чрез увеличаване на конкурентните предимства, инвестициите в модернизацията на производствените мощности  ще позволят на Семков - 2001 ЕООД да запази и разшири позициите си на националния пазар и да навлезе на външните пазари.

Всичко това е една естествена стъпка в динамичното развитие на предприятието и ще допринесе за по-ефективната му дейност. 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

 Проект № BG16RFOP002-2.001-0372-C01 „Технологична модернизация за повишаване на производствения капацитет и възможностите за експорт на „Семков-2001“ ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Файлове